Varšuvos pilis

Kaip senovėje baudė brakonierius

Arba kaip Lietuvos brakonieriai Varšuvos pilį statė

Žmonės medžioja nuo neatmenamų laikų. Seniau Valstybės sienos tikriausiai buvo mažiau saugomos. Nenuostabu, kad medžiotojai dažnai į svetimas valdas medžioti užklysdavo. Suprantama, ir tuomet su piktadariais kovojo. Štai kaip septynioliktame amžiuje Lenkijos ir Lietuvos karalius Vladislovas IV kovojo su brakonieriais. Pateikiame 1639 balandžio 22 dieną Vilniuje išleistą įsakymą. Balandžio mėnesį tuomet vadino „Karvelių“ mėnesiu, o Varšuvą dar tik statė. Kalba ir raštas buvo kiek kitokie, nei šiandien įprasta, todėl jeigu nesuprasite – komentuokite, klauskite... Pasistengsime išversti...

bariljefasViliaus Rekevičiaus nuotr.

Mes Wladislaus Ketwirtassis Isch Diewo Malones - Karalius Lenku , Diddisis Kunigaikschtis Lietuwniku, Guddu, Prusu , Mosuriu, Szemaicziu , Inflantůsa, Smolenska, Czernichowa etc. Priegtam ir Schwedu, Gothu, bei Wandalu Tewiksztinis Karalius etc.

Kosznam ir wissiemus / buk kokio Stono / Uredo alba Wertybes tie patis ira / ipaczei betaig Waiwadams Mosuriu bei Padleschiu / taip duchaunams kaip swietischkams Senatorams / Urednikams / Starostams alba Uszweisdetojams / taip ir wissokiams Bajorams / priegtam ir wissiems Waldziotojams Miestůsa ir Kiemůsa / Burgmistrams / Rotinikams / Sudziams ir Waitams / alba tu pacziu Wietinikams / ir wissiems minetosa Waiwadistesa Mosuriu bei Padleschiu giwenantiems / kaip parubesziniems ir Susiedams Herczigkystes Prusu / musu wierniems milintiems padonims / musu karalischke malone praneschiam ir szadam : Milimi wiernieghi Waldonai / Perschwiestassis ir aukschtos bei placzios gimmines Kunigaikschtis ir Ponas Jurgis Wilhelmas / Marggrebs Brandenburgischkas / Schwentos Rimianischkos Karalystes wiriausessis Kamarninks / bei Churfirstas / arba Aprinktojas Ciesoriaus / Herczigkis Prusu / Julichu / Stetine / Pamaronu / Kaschubu ir Wandalu etc. etc. Burggrebs Noribergischkas / Kunigaikschtis Rugůsa / Waiwada Markischkas ir Ravenburgischkas / Wieschpats Ravensteinůsa etc. musu labai miletinas Gentis ir Brolis musip diddei passiskundes esti / Jog daug Strielcziu arba Schauditoju / næ adbodami wyno ir kariones / kuri wissiemus swetimosa næ paweltosa Girriosa Ischkados darantiemus / Karalystes ir Szemju wissotimesa prowosa atsudita bei paraschita ira / Herczigkystes Prusu Rubeszius pereit / ir ing Jo Kunigaikschtines Milistos / Herczigkio Prusu patties Girrias ir Schillias Ischbeginei / ir tosa netiktai be skaitlu daug Ælniu ir kittokiu Szweriu nuschauja ir pamusch / bet ir tus / kuriemus Sargybe Girriu bei Medziokliu padůta ir isakkita ira / Smercziop deti tyko / silu priesch jůs stengiassi / ir tus paczius Rasbainiku budu abbelnai uszmuschti ir nuszawinti passidransin ir apsijmma : Kadangi nun suprantam ir numanom / Jog per toki pikta passidransima ne tiktai wissotimis pakajus ne gal ischlaikitas buti ; bet ir suderinimas bei Istatimai / kurus musu ir Jo Ktg. Milistos Waldonai / tarp sawes ik scholei drutai ir twirtai laike / tomi perszengiami ira: Todelei / tiek kas uszgul / reik pamislit / kaipo ir kuru budu toke piktenybe ir sawredyste uszdrausta ir gerin pataisita gal buti. Isch to nun Jo Kunigaikschtine Milista prietelischkai nůg musu prasche / idant Jo Milistai / ir tos paczios Urednikams / schitokius Piktadejus / ipaczei kurie po Jo Kgt. M. Waldybes ira / walna butu persekdineti / sugauti / ir jůs karioti : Mes ant to pagalei musu geria nora ir prieteliste priesch Jo Kgt. Milista ir Schlowinga Pleme Brandenburgischka / taipo ir Bylos tos teisibe ir tiesa padabodami / schitam wieszlibam praschimui pritarrem / ir Jeib schitu Szmoniu toksai sawredischkas passidransimas uszgintas butu / pawelit norejom ; Nesang mes ir nůg tu suraschitu Istatimu / kaipo wis tůsa daiktůsa tarp Perschwiestuju Marggrebu Brandenburgischku ir Waiwadystu diddziůsa Lenkůsa tur laikita buti / kaipo Schitus Perschwiestassis / Dieweje uszmiggesis Nabaschnikas / musu diddei garbintinas Ponas Tewas padares bei ischguldes / ir mes tus paczius atnauginne ir patwirtinne esme / atstoti ne ketam / bet idant tassai Praschimas ischpilditas butu / per schi Parascha pawelijam ir geidziam. Todelei graudinam jus / Milimi wiernieghi padonei / ir drutai prisakom bei liepiam / Idant jus / kadang tarp tu kurie toki gwolta ir abyda daro / daug randami ira / kurie Jo Kgt. M. H. Pr. Szemeje gimme / ir isch te ischbege ira / dabbar betaig Rubesziůsa Karalistes musu paslaptemis laikosi / kiekas kartu jůs tas Girriosa Jo Kgt. M. uszeis / ir Szweriu ieschkinejenczius supras / Schitokius perszengtojus ne tiktai per Rubeszius / ir taipo ir artimosa Waiwadistesa pasekti / witi ir jůs tenai ischklausinet ir jeschkoti ; bet ir jpacziosa Karczemosa / Padwarijosa / Gaspadosa / taip ir Kiemůsa / bei Namůsa Kiemioniu / kurie parubesziůsa giwena / ir kur tokie Nussidetojai nubegti ir passislepti paprate / (bet tacziau su szine Bajoru tu / po kuriu Waldybes atrasti bus) sugauti / apkaldinti / ir ing Jo Kgt. M. H. P. Szeme nuwesti / ir ghiemus pagal pelna sawa alga uszmoketi / nieku budu ne uszgintumbit. Kurie betaig be jokio daboghimo ant kitto / jpaczei musu Waldonai ira / ir Girriosa Jo Kgt. M. Szweriu medinnu schauditi nessibaidosi / ir tatai darridami nutwerti / ir taipo to perszengimo priwesti bus / tus paczius Jus taipojeg turrite pawelit / ir per Rubeszius artimuju Waiwadystu pasekti ir suieschkoti. Kadda nun tie sugauti bus / tadda norim idant ghie ing Warschawa ant darba pillies musu atwesti / arba Waldziotojams bei tikkrai Wiriausybei / kurei priklauso / atroditi / arba negalledami ta pacze weikei prieiti / apkalime palaikiti butu Isch Karalistes betaig jůs ischwesti ne pawelijam / bet idant pas tos Wiriausybes / po kurios Waldzios anis sugauti bus / pagalei karalistes paraschitus Istatimus / Jo Kunigaikschtine Milista ir tos paczios Tarnai / del to bilinetu ir Prowos jeschkotu. Ir norime idant tůsa daiktůsa / noris kokiu noris budu / nieks ne apsijmtu schita musu Prisakima paniekinti arba priesch tatai passistengti / bet idant geriaus kosznas kiek jmanas / ir kiekas kartu priwalu ira / Jeib schitokie Piktadejai ir Strielczei ischklausineti ir sugauti butu / padetu ir pagelbedintu / ir kaipo tatai kosznam pagalei wierniste Uredo jo prigul / kittaipo ne ælgtusi / noredams musu kerschta ir baisa karoghima Ischwengti.

Šaltinis: Ischdůtas Wilne / 22. dienoj Karwelu Menesio / po uszgimmima Christaus 1639.

  • Kaip padėti katei nugalėti stresą, kilusį dėl naujos aplinkos?
  • Nykštukinis begemotas!
  • Basendis
  • Mantas Wizard ir jo papugiukas
  • Šeškai ir katės yra jautrūs COVID-19
  • Faktai apie šunis
Dalintis FacebookDalintis su draugu

Rašykite:

  • Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
  • Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Skambinkite:

UAB Media Volpe
1998-2022 Laidą "Mūsų gyvūnai" kuria UAB Media Volpe. Visos teisės saugomos.
google-site-verification: googlebded0ab8a631affe.html